“PEOPLE 4 SOIL” JEDNÁ SE O SVOBODNOU A OTEVŘENOU SÍŤ EVROPSKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ, VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ, SDRUŽENÍ ZEMĚDĚLCŮ A EKOLOGICKÝCH SESKUPENÍ.

Jsme velmi znepokojeni rostoucím poškozením půdy v EU i v celosvětovém měřítku: eroze, využití půdy, ztráta organické hmoty, zhutnění, zasolování, hydrogeologická kontaminace mají negativní dopady na zdraví člověka, bezpečnost potravin, přírodní ekosystémy, biologickou rozmanitost a klima, jakož i na naše hospodářství.

Chceme vyvíjet tlak na evropské instituce k zavedení zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany půdy, které stanoví zásady a pravidla, která musí členské státy dodržovat. Chceme, aby Evropa uznala půdu, jako zásadní pro společné dobro našich životů a měla její udržitelné hospodaření za prioritní závazek.

V této době není půda předmětem uceleného souboru pravidel EU: navrhovaná rámcová směrnice o půdě byla stažena v květnu 2014 po osmi letech blokády ze strany menšiny členských států. Stávající politiky EU v jiných oblastech nejsou dostačující k zajištění dostatečné úrovně ochrany pro všechnu půdu v Evropě.

Máme 12 měsíců pro shromáždění potřebných počtů prohlášení (1 milion s nejmenším počtem nejméně v 7 zemích). Je to důležitý cíl pro ochranu naši budoucnosti, naši přirozenosti, našeho zdraví a našich dětí.