“PEOPLE 4 SOIL” ON EUROOPPALAISTEN KANSALAISJÄRJESTÖJEN, TUTKIMUSLAITOSTEN, MAATALOUSLIITTOJEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUJÄRJESTÖJEN VAPAA JA AVOIN VERKOSTO.

Olemme hyvin huolissamme maaperän jatkuvasta rappeutumisesta niin EU:n alueella kuin maailmanlaajuisesti. Eroosiolla, maaperän käytöllä, orgaanisen aineksen häviämisellä, maan tiivistymisellä, suolaantumisella, hydrogeologisilla häiriöillä ja saastumisella on haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, elintarviketurvallisuudelle, luonnon ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle ja ilmastolle sekä taloudelle.

Haluamme painostaa Euroopan toimielimiä ottamaan käyttöön maaperän suojelemiseksi erityisen lainsäädännön, joka asettaa periaatteet ja säännöt, joita jäsenmaiden on noudatettava. Haluamme, että Eurooppa tunnustaa maaperän elämän perustarpeeksi ja asettaa sen kestävän hallinnan ensisijaiseksi tavoitteekseen.

Tällä hetkellä EU:ssa ei ole olemassa maaperään sovellettavia yhtenäisiä sääntöjä. Maaperän suojelua koskeva puitedirektiiviehdotus vedettiin takaisin vuoden 2014 toukokuussa jäsenvaltioiden vähemmistön toimesta tapahtuneen kahdeksanvuotisen eston jälkeen. EU:n muiden alueiden nykyiset käytännöt eivät ole riittäviä takaamaan tarvittavaa suojaa koko Euroopan maaperälle.

Euroopan kansalaisilla on oikeus osallistua EU:n säädösten laadintaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen kautta. Meillä on 12 kuukautta aikaa kerätä tarvittava määrä tuenilmauksia (yhteensä miljoona vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta). Tämä on tärkeä tavoite tulevaisuutemme, luonnon, terveytemme ja lastemme terveyden turvaamiseksi.