"People 4 Soil" is een vrij en open netwerk van Europese NGO's, onderzoeksinstituten, agrarische organisaties en milieugroeperingen.

Wij zijn zeer bezorgd over de toenemende verslechtering van de bodem, zowel in de EU als op mondiaal niveau: erosie, bodemafdekking, verlies van organische stof, verdichting, verzilting, aardverschuivingen en verontreiniging hebben negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, voedselzekerheid, natuurlijke ecosystemen, biodiversiteit en klimaat, en op onze economie.

We willen druk op de Europese instellingen uitoefenen om specifieke wetgeving inzake bodembescherming aan te nemen, voor de vaststelling van beginselen en regels die moeten worden nageleefd door de lidstaten. We willen dat Europa de bodem als een gemeenschappelijk goed erkent dat van essentieel belang is voor ons leven en het duurzame beheer ervan als een primaire inzet beschouwt.

Op dit moment, is de bodem niet onderworpen aan een samenhangend geheel van regels in de EU: het voorstel voor een kaderrichtlijn bodembescherming werd in mei 2014 ingetrokken nadat het stukliep op een al 8 jaar lang blokkerende minderheid. Bestaand EU-beleid op andere gebieden is niet voldoende om een adequaat niveau van bescherming voor alle bodems in Europa te waarborgen.

Europese burgers hebben het recht om EU-wetgeving aan te bevelen via het Europees Burgersinitiatief (ECI). Een Europees burgerinitiatief is een uitnodiging aan de Europese Commissie om wetgeving voor te stellen en moet worden ondersteund door ten minste een miljoen EU-burgers afkomstig uit minstens 7 van de 28 lidstaten. We hebben 12 maanden om 1 miljoen handtekeningen in heel Europa te verzamelen. De laatste dag van het verzamelen van handtekeningen is 12 september 2017.