„PEOPLE4SOIL" JE VOĽNÁ A OTVORENÁ SIEŤ EURÓPSKYCH MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ, VÝSKUMNÝCH ÚSTAVOV, ASOCIÁCIÍ POĽNOHOSPODÁROV A SKUPÍN OCHRANCOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

Sme veľmi znepokojení rastúcou degradáciou pôd a to ako v rámci EÚ, tak aj na globálnej úrovni: erózia, nepriepustnosť, straty organickej hmoty, zhutnenie, salinizácia, zosuvy a kontaminácia majú negatívny vplyv na ľudské zdravie, potravinovú bezpečnosť, prírodné ekosystémy, biodiverzitu a klímu, ako aj na našu ekonomiku.

Chceme vyvíjať tlak na európske inštitúcie, aby prijali osobitné právne predpisy o ochrane pôdy, ktorými sa stanovia zásady a pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať na úrovni členských štátov. Chceme, aby Európa uznala pôdu ako všeobecné blaho zásadné pre naše životy a aby ako primárny záväzok zabezpečila jej udržateľné obhospodarovanie.

V súčasnej dobe pôda nie je predmetom uceleného súboru pravidiel Európskej únie: návrh rámcovej smernice o pôde bol stiahnutý v máji 2014 potom, čo po dobu ôsmich rokov narážal na blokujúcu menšinu. Existujúce postupy EÚ v iných oblastiach nie sú dostatočné na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany všetkej pôdy v Európe.

Európski občania majú právo doporučiť EÚ právne predpisy prostredníctvom Európskej iniciatívy občanov (ECI). Máme 12 mesiacov na zhromaždenie potrebného počtu vyhlásení o podpore (celkove 1 milión, vrátane minimálneho počtu aspoň v 7 členských štátoch). Dôležitým cieľom je chrániť našu budúcnosť, našu prírodu, zdravie nás a našich detí.