"PEOPLE4SOIL" är ett fritt och öppet nätverk bestående av europeiska icke-statliga organisationer, forskningsinstitut, lantbruksföreningar och miljögrupper.

Vi är mycket oroade över den ökande degraderingen av mark både inom EU och på global nivå: erosion, förtätning, förlust av organiskt material, kompaktering, saltanrikning, jordskred och kontaminering har negativa effekter på människors hälsa, livsmedelsförsörjning, naturliga ekosystem, den biologiska mångfalden och klimatet, såväl som på vår ekonomi.

Vi vill sätta press på EU: s institutioner att anta en särskild lagstiftning om markskydd, med fastställande av principer och regler som skall följas av medlemsstaterna. Vi vill att EU ska erkänna marken som ett gemensamt goda som är nödvändigt för våra liv och anta en hållbar förvaltning av marken som ett primärt åtagande.

Just nu är marken inte är föremål för en sammanhängande uppsättning av regler i EU: ett förslag till ett ramdirektiv för mark återkallades maj 2014 på grund av en blockerande minoritet under åtta år. EU: s nuvarande politik på andra områden inte är tillräckliga för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för all mark i Europa.

EU-medborgare har rätt att rekommendera EU-lagstiftningen genom European Citizens' Initiative (ECI). Vi har 12 månader på oss att samla ihop det nödvändiga antalet stödförklaringar (totalt 1 miljon inkluderande ett minsta antal i minst 7 medlemsländer). Detta är ett viktigt mål för att skydda vår framtid, vår natur, vår hälsa och hälsan hos våra barn.